REWARDS

Reward Sanctioned

Jurisdictional Set Up

Set-Up (9 Zonal Units + 27 Regional Units)
1 Ahmedabad (a) Vadodara
(b) Vapi
(c ) Rajkot
2 Bangalore (a) Kochi
(b) Belguam
(c ) Mangalore
3 Chennai (a) Coimbatore
(b) Madurai
(c ) Trichy
4 Delhi (a) Jaipur
(b) Ludhiana
(c) Rohtak
5 Kolkata (a) Guwahati
(b) Jamshedpur
(c ) Durgapur
6 Mumbai (a) Pune
(b) Nashik
(c ) Goa
7 Lucknow (a) Kanpur
(b) Meerut
(c ) Dehradun
8 Bhopal (a) Indore
(b) Jabalpur
(c ) Raipur
9 Hyderabad (a) Vizag
(b) Rourkela
(c ) Bhubaneshwar